Главен контакт за поддршка на EXIM: exim@customs.gov.mk тел: 02 3293 916

Контакти за корисничка поддршка по институции

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Министерство за внатрешни работи Мирко Камиловски техничка поддршка mirko_kamilovski@moi.gov.mk 02 3142 386
Министерство за внатрешни работи Оливер Трајчев техничка поддршка oliver_trajcev@moi.gov.mk 02 3142 587
Министерство за внатрешни работи Лидија Петрова Мојсовска административно-правна поддршка LIDIJA_PETROVA@moi.gov.mk 02 3116 636
Министерство за внатрешни работи Златко Николовски административно-правна поддршка Zlatko_B_Nikolovski@moi.gov.mk 02 3116 636
Министерство за внатрешни работи Илија Михајловски административно-правна поддршка ilija_mihajlovski@moi.gov.mk 02 3116 636

Mинистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Mинистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Фросина Тончевска – Митровска техничка поддршка frosina.toncevska@mzsv.gov.mk 070 403 834
Државен инспекторат за земјоделство Кадрија Дестанова административно-правна поддршка Kadrija.Destanova@diz.gov.mk
02 3121 462
070 403 995
Државен инспекторат за земјоделство Мери Гулевска административно-правна поддршка Meri.Gulevska@diz.gov.mk
070 403 995
Државен инспекторат за земјоделство Славица Конуков техничка поддршка slavica.konukov@diz.gov.mk 070 409 867
Сектор за шумарство Снежана Доневска административно-правна поддршка snezana.donevska@mzsv.gov.mk
02 313 44 77
локал 303

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
Aгенција за храна и ветеринарство Димче Петрески административно-правна поддршка dpetreski@fva.gov.mk 070 409 336
Aгенција за храна и ветеринарство Огнен Џабирски административно-правна поддршка odjabirski@fva.gov.mk 070 383 241
Aгенција за храна и ветеринарство Марија Маневска административно-правна поддршка mmanevska@fva.gov.mk 070 211 475
Aгенција за храна и ветеринарство Зорица Василева административно-правна поддршка zvasileva@fva.gov.mk 071 409 464
Aгенција за храна и ветеринарство Ева Стефановска техничка поддршка estefanovska@fva.gov.mk 070 383 180
Aгенција за храна и ветеринарство Александар Костовски техничка поддршка akostovski@fva.gov.mk 070 409 266

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Министерство за здравство Митко Јанкулоски техничка поддршка mitko.jankuloski@zdravstvo.gov.mk
075 276 647
Министерство за здравство Лидија Савиќ административно-правна поддршка (опасни материи) lidija.savik@zdravstvo.gov.mk 075 268 683
Државен санитарен и здравствен инспекторат Васил Чешларов административно-правна поддршка vasko.ceslarov@zdravstvo.gov.mk 075 402 316
Државен санитарен и здравствен инспекторат Љубица Гиачо административно-правна поддршка ljubica.giaco@zdravstvo.gov.mk 075 402 316

Агенција за лекови и медицински средства
Агенција за лекови и медицински средства Виктор Митевски техничка поддршка viktor.mitevski@malmed.gov.mk
02-5112-394
локал 17
Агенција за лекови и медицински средства Елеонора Пандова административно-правна поддршка eleonora.pandova@malmed.gov.mk 075 401 643
Агенција за лекови и медицински средства Фоти Стефанов административно-правна поддршка (медицински средства) foti.stefanov@malmed.gov.mk 078-408-422
Агенција за лекови и медицински средства Анѓела Тренчева административно-правна поддршка angela.trenceva@malmed.gov.mk 075 401 633
Агенција за лекови и медицински средства Драгица Едровска административно-правна поддршка (лекови) dragica.edrovska@malmed.gov.mk 075-401-649

Дирекција за радијациона сигурност
Дирекција за радијациона сигурност Ангелина Мишевска техничка поддршка angelina.mishevska@drs.gov.mk 02 309 9030
Дирекција за радијациона сигурност Емилија Петрова административно-правна поддршка emilija.petrova@drs.gov.mk
02 3099 030
Факс: 02 3099 030

Министерство за економија
Министерство за економија Илир Шабани административна подршка ilir.sabani@economy.gov.mk 02 3093 506
Министерство за економија Лулјета Бериша техничка поддршка luljeta.berisha@economy.gov.mk 076 490 752
Министерство за економија Атдхе Демири техничка поддршка atdhe.demiri@economy.gov.mk 075 456 074

Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за животна средина и просторно планирање Душко Јањик техничка поддршка d.janjik@moepp.gov.mk
076 455 355
Министерство за животна средина и просторно планирање Тања Пауновска административно-правна поддршка T.Paunovska@moepp.gov.mk 076 455-416
Министерство за животна средина и просторно планирање Африм Шаини административно-правна поддршка A.Shaini@moepp.gov.mk 072 278 968
Министерство за животна средина и просторно планирање Даниела Камчева административно-правна поддршка (растенија и животни) D.Kamceva@moepp.gov.mk 076 455 459
Министерство за животна средина и просторно планирање Илбер Шабани административно-правна поддршка (техничка стока) I.Shabani@moepp.gov.mk 076 455 439
Министерство за животна средина и просторно планирање Енвер Хајредини административно-правна поддршка (хемикалии и фреони) E.Hajredini@moepp.gov.mk 076 455 469

Министерство за култура
Управа за заштита на културното наследство Иљо Иљовски техничка поддршка i.iljovski@uzkn.gov.mk 072 205 862
Управа за заштита на културното наследство м-р Билјана Јовановска административно-правна поддршка b.jovanovska@uzkn.gov.mk 071 389 772