Услови и правила за регистрација и за користење на EXIM (август 2013)

Упатства за користење на EXIM - економски оператори

Упатства за проверка на дигиталниот сертификат.

Упатството за начин на плаќање на административни такси за увозни, извозни и транзитни дозволи опфатени во EXIM“ ( јули 2011).

Измени и дополнувања Упатство за користење на EXIM - економски оператори ( јули 2011) .

Упатството за примена на хартиени документи во случај на технички проблеми во EXIM (август 2013).


ПОДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА EXIM МОЖЕТЕ ДА ДОБИЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ЛИНКОВИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ:

Царинска управа

Агенција за храна и ветеринарство

Aгенција за лекови и медицински средства

Државен санитарен и здравствен инспекторат

Министерство за внатрешни работи

Министерство за животна средина и просторно планирање

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Државен инспекторат за земјоделство

Управа за заштита на културното наследство

Дирекција за радијациона сигурност

Министерство за економија